دانلود کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دانلود کتاب های آموزش زبان انگلیسی

کتاب Inside Reading با پوشش دادن واژگان کلیدی آکادمیک زبان آموزان را برای فهم متون آکادمیک آماده می کند. هر درس کتاب Inside Reading دو متن مرتبط با موضوعات مهم و رایج آکادمیک، مهارت های خواندن و درک مطلب متناسب با آن متون و واژگان موجود در لیست واژگان آکادمیک را شامل می شود.

ادامه مقاله