calling gif
تدریس خصوصی زبان چینی

تدریس خصوصی زبان چینی

از آنجاییکه تبلیغات زیادی درخصوص یادگیری سریع زبان اطرافمان میبینیم دچار اشتباه می شویم که یادگیری زبان سریع تر و آسان تر از همیشه است. من با اطمینان کامل به شما میگویم که یادگیری زبان چینی کار سه روز یا پنج روز نیست. البته که با دانستن چیزهایی مثل (你好(nǐ hǎo)”, “谢谢(xiè xie تدریس خصوصی زبان چینی و (我很好(wǒ hěn hǎoنمی توانید بگویید که بر زبان چینی مسلط هستید. و همچنین نباید از یادگیری چینی ماندارین بترسید. راه هایی برای مفید تر و سریع تر کردن یادگیری بطور منطقی نیز وجود دارد.


مشاهده دوره