چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

چطور در اسپیکینگ آیلتس نمره ۸ بگیریم؟ در این مقاله چنیدن نکته را برای کسب نمره ۸ اسپیکینگ آیلتس برای شما آماده کرده ایم. ممتحن دنبال چه چیزی است؟ چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

برای محاسبه نمره آیلتس شما، ممتحن جدولی از معیار  های نمره دهی را در دست دارد. این توضیحات دقیقا نمایاینگر این هستند که متقاضی آیلتس چگونه بایستی در هر نمره (band-score) چه چیزی از خود نشان دهد.

شما بایستی نکاتی که برای تان آماده کرده ایم را تمام و کمال متوجه شوید.
چهار معیار در محاسبه نمره اسپیکینگ آیلتس شما وجود دارد. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

1- سلاست و انسجام:

برای تعیین نمره معیار سلاست و انسجام چیزی که بررسی می شود و دارای اهمیت بسزایی است این است که آیا بدون مکث با سلاست کاملا می توانید صحبت خود را جلو ببرید و ایده های خود را به طور منسجم به هم وصل کنید . (مثلا با کلماتی مثل:
Like, next, because of, in order to.) چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

2- منبع واژگانی:

تنوع و دقت زبان شما بسیار مهم است. اینکه چگونه واژگان و اصطلاحات مرتبط با موضوعی که از شما پرسیده می شوند را به کار بده و رخنه های اطلاعاتی خود را با مترادف ها و کلمات مرتبط پر می کنید نمره شما را بسیار بالا می برد. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

3- نوع و دقت ساختار گرامری:

شما بایستی جملات کمی بلند و ساختار های متنوعی را به کار ببرید، مثل بند های ربطی و وابسته و عبارت های اسمی. “دقت گفتاری” شما با تعداد خطاهایی که در صحبت کردن دارید محاسبه می شود. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

4- تلفظ:

این یعنی گفتار شما برای ممتحن تا چه حد قابل فهم است.

گرفتن نمره ۸ اسپیکینگ آیلتس
خب پس قصد دارید نمره ۸ یا نزدیک ۸ بگیرید، درست است؟ خب پس بیایید نگاهی به معیار های کسب نمره ۸ اسپیکینگ نگاهی بیاندازیم. چه کارهایی را برای گرفتن این نمره باید بکنید؟ چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

سلاست و انسجام

انگلیسی را با سرعت عادی صحبت می کنید، همانند یک نی تیو (انگلیسی زبان اصل):

– ممکن است گاها حرف هایتان را تکرار کنید.
– ‏ممکن است اشتباهات زبانی داشته باشید و سپس آن ها را تصحیح کنید.
– ‏به صحبت کردن ادامه می دهید اما گاها مکثی کرده و به ایده های خود فکر می کنید. (مثلا به یادداشت های خود نگاه می کنید، اما به ندرت). این در بخش ۲ اسپیکینگ آیلتس بسیار حائز اهمیت است. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس
– ‏ایده های تان سازمان دهی شده و ممتحن آیلتس به صورت تمام و کمال منظور شما را متوجه می شود.

کلمات و اصطلاحات به کار برده شده

– دایره لغات به کار برده شما وسیع است و گاها کلماتی را با معنای دقیق استفاده می کنید تا ایده خود را منقل کنید.
– ‏چند اصطلاح و کلمات غیر رایج به کار می برید ولی ممکن است در به کار بردن کالوکیشن ها (Collocations) دچار اشتباه شوید.

  264 کالوکیشن برای اسپیکینگ آیلتس، کلیک کنید.
– ‏قادر هستید کلمات موجود در سوال را paraphrase کنید (عوض کردن کلمات و عبارات جایگزین آن ها با کلمات و عبارات دیگر یا استفاده از مترادف و متضاد ها)، بخصوص در پارت ۲ و ۳.

دقت گرامری و تنوع ساختار

– به منظور انتقال ایده هاتان از ساختار هایی متنوع استفاده می کنید.
– ‏اکثر جمله هایتان فاقد خطا هستند
– ‏اشتباهات ابتدایی حداقلی دارید که مانع انتقال معنا نمی شود. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

تلفظ

درک لهجه تان به طور کلی آسان است، هرچند ممتحن امکان دارد سریعا منظور شما را نفهمد.
لحن و تاکید کلمه و کلماتی که با هم جفت می شوند (مثل best time) را خوب به کار می برید.

برای کسب نمره ۸، قرار نیست دقیقا شبیه انگلیسی زبان ها باشید. لهجه فقط زمانی مهم است که مانع انتقال معنی و ایجاد ارتباط شود. چگونگی محاسبه نمره در اسپیکینگ آیلتس

برگزاری کارگاه اسپیکینگ آیلتس توسط آکادمی دید

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس به همراه پاسخ