مقایسه صفات و قیدها:  صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

مقایسه صفات و قیدها:  صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

صفت تفضیلی وقتی استفاده میشه که شما چندتا چیزو با هم مقایسه می کنی، تشخیص می دی بعضیاشون کوچیک ترن، بزرگترن، ارزون ترن و یا گرون ترن و.... صفت عالی میاد میگه یکیشون از همه کوچیکتره یا بزرگترینه. صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

کاربرد در زبان انگلیسی

تو زبان انگلیسی برای اینکه صفت تفضیلی بسازیم، به صفت های کوتاه -er اضافه میکنیم و به صفت های بلند more:

This laptop is cheaper.

این لب تاپ ارزان تر است.

London is much more interesting than Paris.

لندن خیلی جالب تر از پاریس است.

برای ساخت صفت عالی به صفت های کوتاه -est اضافه می کنیم و به صفت های بلندmost : صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

This Laptop is the cheapest.

این لب تاپ ارزان ترین لب تاپ است.

London is the most interesting city.

لندن جالب ترین شهر است.

ساخت این صفات در زبان آلمانی

جا داره که بگم برای اولین بار زبان آلمانی تو این زمینه راحت تر از زبان انگلیس یه. فرقی نمی کنه صفت ما چقدر طولانی باشه، برای اینکه صفت تفضیلی بسازیم کافیه که -er اضافه کنیم: صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

billig Dieser Laptop ist billiger.

interessant London ist viel interessanter als Paris.

همین قانون برای صفت عالی هم برقراره. وقتی صفت بعد از اسم میاد کافیه که شما -sten رو اضافه کنید و از am استفاده کنید:

billig Dieser Laptop ist am billigsten.

اینجا براتون همه اینایی که گفتیم رو با جزییات بیشتر آوردیم.

صفت تفضیلی با جزییات

اضافه کردن –er

برای ساخت اکثر صفات تفضیلی کافیه که er اضافه کنیم: صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

Klein           small   (کوچک)       kleiner               smaller               کوچک تر))

schnell        fast      (سریع)        schneller            faster                   (سریع تر)

hässlich      ugly     (زشت)         hässlicher          uglier (زشت تر)               

langweilig   boring  (خسته کننده)   langweiliger      more boring (خسته کننده تر)       

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

افزودن واک آمیخت + -er

به اکثر صفات یک هجایی با صامت a, o  یا  u هم واک آمیخت اضافه میشه. کلمات پرتکرار رو براتون این پایین آوردیم:

Alt         old         (پیر)                älter             older                          (پیرتر)

arm       poor        (فقیر)              ärmer           poorer(فقیرتر)                  

jung      young     (جوان) →            jünger          younger                    (جوان تر)

groß      big, tall  (بزرگ، بلند)    größer          bigger, taller          (بزرگ تر، بلندتر)

kalt       cold        (سرد)           kälter            colder                    (سردتر)

lang      long        (بلند)l→             änger            longer                    (بلندتر)

stark     strong    (قوی)            stärker          stronger                 (قوی تر)

warm    warm  (گرم)     →            wärmer         warmer                  (گرم تر)

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

صفت های کوتاهی هستن که واک آمیخت نمی پذیرن:

Flach         flat           (صاف) →             flacher        flatter’           (صاف تر)

rund        round      (منحنی)              runder         rounder        (دایره وارتر)

حالت های بی قاعده

اکثر صفت ها از یه الگوی خاص پیروی می کنن. فقط چندتا استثنا وجود داره. مهم ترینشون هم اینه:

Gut      good     (خوب)    →      besser         better        (بهتر)

Viel      a lot       (زیاد)         mehr            more(بیشتر)         

تغییرات املایی مورد زیر رو هم یادتون بمونه: صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

Hoch       high   (بلند)    → höher      higher    (بلندتر)

 

برای اینکه تلفظشون راحت تر بشه، صفاتی که به -er  و  -el ختم میشن رو تو ساخت صفت تفضیلی  eشون رو می ندازیم:

Teuer        expensive       (گران)     teurer        more expensive     (گران تر)

dunkel      dark               (تیره)          dunkler     darker                   (تیره تر)

چگونه از than استفاده کنیم؟

تو زبان آلمانی مترادف than میشه als :

Berlin ist größer als München.        Berlin is bigger than Munich.    برلین بزرگ تر از مونیخ است.

Der Rhein ist länger als dieThemse.  The Rhine is longer than the Thames. رودخانه رایمز طولانی تر از تامز است.

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

صفات عالی با جزییات

  افزودن -sten

صفت عالی به کمک اضافه کردن -sten به صفت ساخته میشه. بعلاوه am جلوتر از آن می آید:

Klein         small (کوچک)        → am kleinsten            smallest (کوچک ترین)

schnell      fast (سریع)             am schnellsten        fastest (سریع ترین)

hässlich    ugly          (زشت)   am hässlichsten      ugliest(زشت ترین)

langweilig boring(خسته کننده)   am langweiligsten    most boring(خسته کننده ترین)

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

افزودن واک آمیخت + -sten

درست مثل صفت تفضیلی برای بیشتر صفت های یک هجایی که مصوت a، o، u  دارند یک واک آمیخت اضافه می شود. چندتا مثال مهم:

jung       young(جوان)            am jüngsten          youngest(جوان ترین)

groß      big, tall(بزرگ، بلند)   am größten            biggest, tallest (بزرگ ترین، بلندترین)

lang       long(بلند)                 am längsten          longest(بلندترین)

warm     warm            (گرم) am wärmsten         warmest(گرم ترین)

انواع بی قاعده

صفت هایی که از الگوی باقاعده پیروی نمی کنن شامل موارد ذیل میشن:

gut       good(خوب)      am besten      best(بهترین)

viel      a lot(زیاد)         am moisten    most(بیشترین)

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

یادتون باشه که صفت عالی hoch high باقاعدس:

am höchsten         highest          بلندترین

صفتهایی که تو حالت تفضیلی ختم میشدن به -er  و  -el و  eشون می افتاد، تو حالت عالی  eشونو پس می گیرن:

teuer       expensive  (گران)   am teuersten           most expensive(گران ترین)

dunkel    dark(تیره)                am dunkelsten        darkest(تیره ترین)

صفاتی که ختم میشن به -d, -t, -s, -z

برای اینکه تلفظ صفاتی که در صفت تفضیلی ختم میشن به -d, -t, -s, -z راحت تر بشه، قبل از -sten یه e اضافه می کنیم:

kalt        cold(سرد)    → am költesten       coldest(سردترین)

kurz      short(کوتاه)     am kürzesten     shortest(کوتاه ترین)

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

                حالت تفضیلی و عالی قیدها

قیدها در کنار افعال استفاده می شن.

صفت ها اطلاعات بیشتری راجب اسم ها به ما میدن، و قیدها به واسطه اطلاعاتی که در مورد فعل به ما میدن فعالیتی که انجام شده رو توضیح میدن:

قید

صفت

Sie tanzt sehr schön.

 

Er ist schön.

She dances beautifully.

He is beautiful.

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

قیدها در زبان آلمانی

تو زبان انگلیسی فرم قیدها معمولا متفاوت از صفاته_ تو بیشتر موارد باید -ly اضافه کنی (beautiful beautifully). تو زبان آلمانی فرم بیشتر قیدها درست مثل صفتشونه.

استفاده از قیدها در حالت تفضیلی و عالی

حالت تفضیلی و عالی قیدها درست مثل صفتاشونه که بالاتر راجبش گفتیم. براتون چندتا مثال از قیدها تو جمله آوردیم:

Meine Tante fährt langsam. Mein Onkel fنhrt langsamer. Mein Vater fährt am langsamsten.

My aunt drives slowly. My uncle drives more slowly. My father drives most slowly.

Karl singt schlecht. Thomas singt schlechter. Bernd singt am schlechtesten .

Karl sings badly. → Thomas sings worse. Bernd sings the worst.

Bernd liest viel. Frauke liest mehr. Jörg liest am meisten.

Bernd reads a lot. Frauke reads more. Jörg reads the most.

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی

 

کاربرد gern

برای اینکه توضیح بدید دوست دارید چه کاری انجام بدید یا اینکه ترجیحتون اینه که چه کاری انجام بدید، مهمه که حالت تفضیلی و عالی قید gern رو بدونید که خیلیم بی قاعدس:

Ich trinke gern Wasser. Ich trinke lieber Kaffee. Ich trinke am liebsten Bier.

I like drinking water. → I prefer drinking coffee. I like drinking beer best of all.

دوست دارم آب بنوشم. > ترجیح می دم قهوه بنوشم. > بیشتر از همه دوست دارم آبجو بنوشم.

استفاده از حالت های تقضیلی و عالی قبل از اسم

مثالهایی که تو این درس بهشون اشاره شد مربوط میشن به حالت های تفضیلی و عالی که بعد از اسم میان. اینا وقتی قبل از اسم میان ممکنه پایان اسم رو تغییر بدن. درس 25 رو مطالعه کنید.

صفت تفضیلی و صفت عالی در زبان آلمانی


لینک های مرتبط:

آموزش گرامر زبان آلمانی | جملات دستوری در زبان آلمانی

الفبای زبان آلمانی