سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2) – موضوع خواب

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

یکی دیگر از موضوعاتی که بین سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2) مشاهده می‌شود موضوع خواب است. این موضوع در سال‌های اخیر به طور مکرر مورد توجه طراحان سوال آیلتس قرار گرفته است. در این مقاله برای سوالات موضوع خواب نمونه جواب پیشنهادی ارائه داده شده است. نکته حائز اهمیت در IELTS Speaking Part 1 این است که جوابهای شما نباید حفظی باشند. برای انجام این کار باید از عبارات و اصطلاحات موجود در نمونه جوابها استفاده کنید و جوابهای متناسب با زندگی شخصی خویش را طراحی کنید. سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

Sleep

  1. How many hours do you sleep every day or every night?

I get 6 or 7 hours of sleep every night, I don’t usually sleep during the day. I’m not a big fan of sleep.

  1. Did you sleep more in the past than you do now?

I don’t think so. Back in the day, when I was a teenager I used to stay up late at night watching movies and playing video games because I didn’t have to wake up early in the morning to go to work. Now that I’m employed as a teacher, I need to go to sleep earlier to be able to get to work on time in the morning. سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

 

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

 

تکنیک های اسپیکینگ آیلتس

برای کسب نمره بالاتر در بخش اسپیکینگ آیلتس باید از کلی گرایی (generalization) بپرهیزید. شما در آزمون آیلتس نباید نظر خود را طوری بیان کنید که گویی در همه شرایط و در رابطه با زندگی همه افراد صدق کند. برای انجام این کار می‌توانید از جملات زیر استفاده کنید:

It differs from one person to another.

It all depends on the person.

  1. Do you think it’s good to have a nap during the day?

I think it differs from one person to another. Some people take a nap regularly at the same time each day to recharge their batteries. But I don’t have the luxury of having a quiet and restful place to sleep during the day since I’m very busy with work. But having said that, I think if you’re spending a big chunk of the day feeling sleepy, it’s better to take a short nap. سوالات اسپیکین

 

تکنیک های اسپیکینگ آیلتس

 

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2) – موضوع خواب

  1. Do you think old people need more sleep than young people?

I think it’s a common misconception that old people need to sleep more or compared to young people. I think, biologically speaking, the human need for sleep doesn’t increase by age. You know, sleep has several stages including periods of light and deep sleep. Older people spend more time in the lighter stages of sleep than in deep sleep. It’s also worth mentioning that the elderly experience more sleep disturbances and they drifted in and out of sleep all night. I think that’s why they need to sleep during the day to make up for the loss of night-time sleep

  1. Have your sleeping habits changed since you were younger?

As I told you before when I was a teenager I used to sleep more in the morning since I would spend most of the night awake. But with age comes great responsibility, and as a mature person, I have to go to sleep earlier so that I can wake up early in the morning to go to work.

  1. Do you think it’s important to have enough sleep?

I think it’s essential for good health to get quality sleep. While we sleep our body rebuilds our muscles and our brain processes and stores the information we’ve absorbed during the day. Sleep also regulates our emotions. Those people who don’t get enough sleep tend to experience and show negative emotions. سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

 

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2) – موضوع خواب

 

عبارات و اصطلاحات استفاده شده در نمونه جوابها:

to get some sleep

کمی خوابیدن

It differs from one person to another.

از هر شخص به شخص دیگر متفاوت است.

Take a nap

چرت زدن

recharge their batteries

تجدید قوا کردن

to have the luxury of doing sth

از نعمت انجام کاری بی بهره بودن

having said that

از این حرفا گذشته

a big chunk of the day

بخش زیادی از روز

back in the day

در گذشته

to stay up late at night

شب تا دیر وقت بیدار موندن

a common misconception

یک باور اشتباه

biologically speaking

از دیدگاه علم بیولوژی

periods of light and deep sleep.

مراحل خواب سبک و عمیق

It’s also worth mentioning that…

شایان به ذکر است که…

sleep disorders

اختلالات خواب

sleep disturbances

آشفتگی خواب

drift in and out of sleep

به خواب رفتن و بیدار شدن مکرر

to make up for sth

جبران کردن چیزی

night-time sleep

خواب شبانگاهی

With age comes great responsibility.

بزرگ شدن مسئولیت های زیادی راه به همراه دارد.

a mature person

یک فرد بالغ

to get quality sleep

خواب با کیفیت داشتن

Our body rebuilds our muscles

بدن ما، عضلاتمان را بازسازی می‌کند.

Our brain processes and stores information.

مغز ما اطلاعات را پردازش و ذخیره می‌کند.

to absorb information

جذب کردن اطلاعات

to regulate sb’s emotions

تنظیم کردن عواطف یک فرد

to show and experience negative emotions

نشان دادن و تجربه کردن عواطف منفی   

  سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1-2)

شایان به ذکر است که کارگاه اسپیکینگ آیلتس به صورت هفتگی در آکادمی زبان دید برگزار می شود.