سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) در سال 2019

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) درمورد مدیریت زمان

یکی از موضوعاتی که بین سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) در سال 2019 و چند سال اخیر مورد توجه طراحان سوال آیلتس بوده، موضوع مدیریت زمان است. اغلب سوالاتی که در پارت ۱ اسپیکینگ آیلتس پرسیده می شوند مربوط به زندگی شخصی شما می باشند، لذا حفظ کردن نمونه جواب توصیه نمی شود و برای کسب نمره بالا شما باید با توجه به نمونه جواب، جواب مربوط به زندگی شخصی خود را آماده کنید. در این مقاله سوالات Speaking IELTS 2019 مربوط به مدیریت زمان پاسخ داده شده است.

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) در سال 2019

 

Time management

?How do you organize your time

I would say by planning and setting short-term and long-term goals. This way, I can predict my daily and future commitments and how much time I need to spend to get things done

?Do you make plans everyday

I wouldn’t say every day. I usually do planning on a weekly basis. The kinds of things I have to do for my business don’t require a day-to-day planning

?Would you say you manage your time well

Well, to be honest, I’m not good at managing time to a great extent. I usually spend a good chunk of the day doing unimportant things which reduces my productivity. I’ll really need to change my time management habits

      ?What’s the biggest difficulty you have when managing time

Well, let me see, I think I have a serious problem with beating procrastination. It usually takes me a lot of time to get rid of distractions and motivate myself to get started

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1)

 

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) – سال 2019

البته همه سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) شخصی نبوده و بعضی از آنها تحلیلی می باشند. برای پاسخ دادن به این سوالات شما نیاز دارید دانش خود را گسترش دهید و قبل از پاسخ دادن مقداری اطلاعات در رابطه با موضوع مورد نظر بدست بیاورید تا جواب شما بر اساس واقعیت باشد و بتوانید نمره بالایی در بخش اسپیکینگ کسب کنید. بعنوان مثال، سوال زیر یک سوال تحلیلی است و شما بهتر است قبل از پاسخ دادن به این سوال در رابطه با نحوه مدیریت زمان نوجوانان اطلاعات کسب کنید.

?Do you think young people organize their time in the same way

There are certain things that all teenagers do, simply because they are at an emotional stage of life. They’re all trying to make a sense of who they are, and to be seen and to be in a community. For example, one of the things they do is staying up late and shooting off texts to their friends and classmates. That being said, I believe it all depends on the person. Some of them are remarkably brilliant and even genius, and spend their time on something that really matters or developing their talents to the full

 

سوالات اسپیکینگ آیلتس (Part 1) در سال 2019

عبارت های به کاربرده شده در جوابها:

setting long-term and short-term purposes

تعیین کردن اهداف کوتاه و بلند مدت

daily and future commitments

وظایف روزمره و آتی

do planning

برنامه ریزی کردن

on a weekly basis

به صورت هفتگی

a day-to-day planning

برنامه ریزی روزانه

managing time

مدیریت کردن زمان

to a great extent

تا حد زیادی

a good chunk of the day

بخش قابل ملاحظه ای از وقت روزانه

unimportant things

کارهای غیر ضروری

.It reduces my productivity

کارایی من را پایین می‌آورد.

time management habits

روش‌های مدیریت زمان

beating procrastination

غلبه کردن بر عادت امروز فردا کردن

to get rid of distractions

خلاص شدن از دست حواس پرتی ها

an emotional stage of life

یک مرحله عاطفی از زندگی

to make a sense of

فهمیدن، درک کردن

to be in a community

احساس تعلق به یک گروه

staying up late

تا دیروقت بیدارن ماندن

shooting off texts

پیامک دادن

That being said

از این حرفا گذشته، با این وجود

.It all depends on the person

به فرد بستگی دارد.

developing their talents to the full

به کمال رساندن استعدادهایشان