حروف تعریف در زبان آلمانی

چگونه حروف تعریف معین در زبان آلمانی تغییر میکنند؟

حروف تعریف در زبان آلمانی

حروف تعریف با توجه به مورد استفاده شان تغییر میکنند. جدول 2-2 را مشاهده کنید.

جنس فاعلی (نامیناتیو) مالکیت مفعول غیرمستقیم (داتیو) مفعول مستقیم (آکویزاتیو)
مذکر den dem des der
مونث die der der die
خنثی das dem des das
جمع die den der die


حروف تعریف در زبان آلمانی

مثال های پیش رو حرف تعریف معین مذکر der را با پایان های مناسب آن در چهار حالت نشان داده اند :


Der Fuchs läuft über die Straße.

(dêr foox loyft ue-ber dee shtrah-se.)

(The fox is running across the road.)

(روباه دارد از جاده رد میشود.) 

der = فاعلی (نامیناتیو)


Sie lebt in der Wohnung des Freundes.

(zee lêpt in dêr vohn-oong dês froyn-des.)

(She lives in the friend’s apartment.)

(او در آپارتمان آن دوستش زندگی میکند.)

des = مالکیت


Ich leihe dem Freund mein Auto.

(iH lay-he deym froynt mayn ou-toh.)

(I’m lending my car to the friend.)

(من ماشینم را به آن دوستم قرض میدهم.)

dem = مفعول غیرمستقیم (داتیو)
حروف تعریف در زبان آلمانی


Kaufst du den Computer?

(koufst dooh deyn computer [as in English]?)

(Are you buying the computer?)

(آیا آن کامپیوتر را میخری؟) 

den = مفعول مستقیم (آکوزاتیو)

 

چگونه حروف تعریف نامعین در زبان آلمانی تغییر میکنند؟

حرف تعریف نامعین ein (ayn) (a) پایان های متفاوتی میتواند داشته باشد. پایان آن بستگی به فاعل جمله (نامیناتیو)، مفعول مالکیت، مفعول غیرمستقیم (داتیو) و مفعول مستقیم (آکوزاتیو) دارد. 

جدول 3-2  اشکال مختلف حرف تعریف نامعین ein را در حالات متفاوت نشان داده است.

جنس فاعلی (نامیناتیو) مالکیت مفعول غیرمستقیم (داتیو) مفعول مستقیم (آکوزاتیو)
مذکر einen einem eines ein
مونث eine einer einer eine
خنثی ein einem eines ein


حروف تعریف در زبان آلمانی
مثال های زیر نشان میدهند که پایان حرف تعریف نامعین ein در حالت مذکر در موارد مختلف چگونه تغییر میکند :


 Ein Fuchs läuft über die Straße.

(ayn foox loyft ue-ber dee shtrah-se.)

(A fox is running across the road.)

(روباهی در حال عبور از جاده است.) 

ein = فاعلی (نامیناتیو)


Sie lebt in der Wohnung eines Freundes.

(zee lêpt in dêr vohn-oong ayn-es froyn-des.)

(She lives in a friend’s apartment.)

(او در آپارتمان دوستی زندگی میکند.) 

eines =مالکیت


Ich leihe einem Freund mein Auto.

(iH lay-he ayn-em froynt mayn ou-toh.)

(I’m lending my car to a friend.)

(من ماشینم را به دوستی قرض میدهم.) 

einem = مفعول غیرمستقیم (داتیو)


Kaufst du einen Computer?

(koufst dooh ayn-en computer [as in English])

(Are you buying a computer?)

(آیا کامپیوتری میخری؟)

einen = مفعول مستقیم (آکوزاتیو)

حروف تعریف در زبان آلمانی

چگونه صفات ملکی در زبان آلمانی تغییر میکنند؟


صفات ملکی مالکیت شخصی یا چیزی را بیان میکنند. در واقع تفاوت بین "کتاب من" و "کتاب تو" و تفاوت هایی از این قبیل را بیان میکنند. در اینجا نگاهی سریع به اشکال مختلف این صفات با توجه به ضمایر مختلف می اندازیم :
mein (mayn) (my) (مال من)
dein (dayn) (your) (مال تو) (غیررسمی و مفرد)
Ihr (eer) (your) (مال شما) (رسمی و مفرد)
حروف تعریف در زبان آلمانی
sein, ihr, sein (zayn, eer, zayn) (his, her, its)

(مال او "مذکر"، مال او "مونث"، مال آن "شیئ" یا "حیوان")
unser (oon-zer) (our) (مال ما)
euer (oy-er) (your) (مال شماها) (غیررسمی و جمع)
Ihr (eer) (your) (مال شماها) (رسمی و جمع)
Ihr (eer) (their) (مال آن ها)


جدول 2-4 در بردارنده ی تمام اشکال صفت مالکیت مفرد mein (mayn) (my) . دیگر صفات مالکیت دارای همین پایان هستند. این پایان ها ممکن است مشابه هم باشند؛ آن ها همچنین با پایان حرف تعریف نامعین ein (ayn) (a,an) و پایان صفاتی که اسم را منفی میکنند kein (kyn) (no, not, not any) یکسان هستند.


 حروف تعریف در زبان آلمانی

جنس فاعلی (نامیناتیو) مالکیت مفعول غیرمستقیم (داتیو) مفعول مستقیم (آکویزاتیو)
مذکر meinen meinem meines mein
مونث meine meiner meiner meine
خنثی mein meinem meines mein
جمع meine meinen meiner meine

 

چگونه پایان صفات در زبان آلمانی تغییر میکند؟


همانطور که پیش تر در این فصل اشاره کردیم، پایان صفات و حروف تعریف همراه اسم ها با توجه نقش آن اسم ها در جمله تغییر پیدا میکند. برای نشان دادن پایان صفات و حروف تعریف همراه اسم ها، جدول 2-5 نشان دهنده ی پایان یک حرف تعریف نامعین و جدول 2-6 نشان دهنده ی پایان یک حرف تعریف معین است.
در جدول 2-5 شاهد تغییر پایان صفات هنگامی که پیش از آن ها یک حرف تعریف نامعین قرار دارد هستیم. کلمات دارای ein از الگوی یکسانی پیروی میکنند. کلمات دارای ein شامل kein (kayn) و صفات مالکیت که فهرستی از آن در بخش قبل ارائه شد، است. جدول زیر شامل کلمه ی kein برای اشکال جمع است زیرا حرف تعریف نامعین شکل جمع ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص استفاده از kein به فصل پنج مراجعه کنید. حروف تعریف در زبان آلمانی

جدول 2-5
جنس             فاعلی (نامیناتیو)     
مذکر             ein schöner Garten   
مونث             eine weiße Tür
خنثی               ein kleines Haus
جمع            keine großen Häuser

 

جنس              مالکیت  
مذکر        eines schönen Gartens   
مونث        einer weißen Tür        
خنثی    eines kleinen Hauses
جمع     keiner großen Häuser


حروف تعریف در زبان آلمانی
جنس              مفعول غیرمستقیم (داتیو)
مذکر    einem schönen Garten
مونث    einer weißen Tür
خنثی    einem kleinen Haus
جمع    keinen großen Häusern

 

جنس             مفعول مستقیم (آکویزاتیو)
مذکر    einen schönen Garten
مونث    eine weiße Tür
خنثی    ein kleines Haus
جمع    keine großen Häuser
حروف تعریف در زبان آلمانی


جدول 2-6
جنس    فاعلی (نامیناتیو)
مذکر    der schöne Garten
مونث    die weiße Tür
خنثی    das kleine Haus
جمع    die großen Häuserجنس               مالکیت
مذکر    des schönen Gartens
مونث    der weißen Tür
خنثی    des kleinen Hauses
جمع    der großen Häuser

 

جنس           مفعول غیرمستقیم (داتیو)
مذکر    dem schönen Garten
مونث    der weißen Tür
خنثی    dem kleinen Haus
جمع    den großen Häusernجنس           مفعول مستقیم (آکوزاتیو)
مذکر    den schönen Garten
مونث    die weiße Tür
خنثی    das kleine Haus
جمع    die großen Häuser